QUALIFICATIONS & REQUIREMENTS
ĐIỀU KIỆN & THỂ LỆ

Qualifications - Điều kiện

 

Q1: Students who have suffered a family hardship

       Học sinh gặp phải sự bất hạnh xảy ra trong gia đình

Q2: Good GPA Students 

       Học lực khá trở lên

 

Requirements - Thể lệ

 

R1: Application form must be completed, signed by the principal, SEF volunteer, and submitted via email ( Đơn xin phải được điền đầy đủ, có chữ ký của ban giám hiệu, tình nguyện viên của hội, và nộp qua điện thư ) 

R2: Copy of lastest report card submitted (Bản sao kết quả học tập học kỳ vừa qua ̣(có chữ ký và khuôn dấu của trường, bằng khen là không hợp lệ))

R3: Certification or any evidence for the described hardship. (Giấy chứng nhận hoặc bằng chứng chứng minh biến cố được trình bày.)

   

PROGRAMS
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Assistance Program for good GPA Students who have suffered a family hardship  - Chương trình trợ cấp cho học sinh gặp phải bất hạnh xảy ra trong gia đình.

 

All students who happen to suffer a family hardship such as:

  • Unemployment

  • Parents divorce, separation

  • Illness or medical emergency of self, parents, or the guardian

  • Death of mother, father, or the guardian

  • Unexpected catastrophes necessitating major repairs of home and/or transportation 

that prevents them from continuing schooling may apply at anytime assistance.

 

The application package must contain R1, R2, and R3.

 

Assistance amount may reach 10 million VND (500 USD) per application. depending on the seriousness of the circumstance.

 

Hội Khuyến học dự kiến sẽ trợ cấp cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, và trung học phổ thông gặp phải bất hạnh xảy ra trong gia đình như:

  • Cha mẹ bị thất nghiệp

  • Cha mẹ ly dị hay ly thân

  • Bản thân, cha mẹ ruột, người nuôi nấng bị bạo bệnh hay tai nạn nghiêm trọng về sức khỏe. 

  • Mẹ, cha, hay người nuôi nấng vừa qua đời

  • Thiên tai gây thiệt hại về nhà cửa hay phương tiện đi lại.

 

Đơn xin có thể nộp bất cứ lúc nào.

 

Đơn xin phải hội đủ các thể lệ R1, R2, và R3.

 

Mỗi xuất trợ cấp có thể được khoảng 10 triệu đồng tiền Việt Nam tùy theo mức độ nghiêm trọng của biến cố và sự ảnh hưởng.

 

 

Number of students receiving assistance will depend on SEF annual funds.

Số lượng trợ cấp sẽ tùy thuộc vào khả năng tài chính hằng năm của hội.

 

GET TO KNOW SEF RECIPIENTS
OBJECTIVES - MỤC TIÊU

For school year 2017-2018 SEF looks forward to expanding the designated areas to server - Mở rộng vùng xét duyệt ưu tiên ở Việt Nam bao gồm:

Thừa Thiên Huế

Long Xuyên An Giang

Hau Giang

Da Nang