ANNUAL FINANCIAL REPORT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HẰNG NĂM

SEF FUND CURRENTLY IS IN A VERY SMALL NUMBER, HOWEVER WE WOULD LIKE TO POST IT HERE FOR THE TRANSPARENCY OF OUR FINANCIAL ACTIVITIES. THANK YOU FOR YOUR SUPPORT AND GENEROSITY.

QUÝ CỦA HỘI KHUYẾN HỌC HIỆN THỜI LÀ MỘT CON SỐ RẤT NHỎ, NHƯNG CHÚNG TÔI VẪN MUỐN ĐĂNG Ở ĐÂY VÌ ĐỂ MINH BẠCH TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA HỘI CHÚNG TÔI. 

2018

2016

2017

2015

BLOGS
DIỄN ĐÀN

Collection of essays including social values, humanities, and inspirational stories.

Tổng hợp những bài viết sưu tầm về giá trị xã hội, nhân văn, và những câu chuyện mang tính thuyết phục và cảm hứng trong cuộc sống.

OFFICE CONTACT
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

214-383-2400

 

15102 DANEWAY DR

FRISCO, TX 75035

 

info@khuyenhoc.org

SUBSCRIBE FOR EMAILS
KẾT NỐI QUA ĐIỆN THƯ
  • Grey Facebook Icon

© 2017 BY SEF. Proudly created with Wix.com