ANNUAL FINANCIAL REPORT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HẰNG NĂM

SEF FUND CURRENTLY IS IN A VERY SMALL NUMBER, HOWEVER WE WOULD LIKE TO POST IT HERE FOR THE TRANSPARENCY OF OUR FINANCIAL ACTIVITIES. THANK YOU FOR YOUR SUPPORT AND GENEROSITY.

QUÝ CỦA HỘI KHUYẾN HỌC HIỆN THỜI LÀ MỘT CON SỐ RẤT NHỎ, NHƯNG CHÚNG TÔI VẪN MUỐN ĐĂNG Ở ĐÂY VÌ ĐỂ MINH BẠCH TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA HỘI CHÚNG TÔI. 

2018

2918 Financial Report.JPG

2016

2017

2015