RECIPIENTS 

2018-2019 Assisted Students

March 10, 2019

Văn Thị Tiểu Dy - Phú Vang

5,000,000 VND

January 27, 2019

Mai Tống Phương Thảo - Phú Vang

4,000,000 VND

December 24, 2018

Cao Ngọc Bảo Châu - Thừa Thiên

5,000,000 VND

January 27, 2019

Nguyễn Thị Kiều Anh - Thừa Thiên

4,000,000 VND

December 24, 2018

Bùi Thị Thủy Tiên - Thừa Thiên

6,000,000 VND

December 30, 2018

Nguyễn Hồng Hải - Thừa Thiên

10,000,000 VND

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG

Học kỳ 2 niên học 2017-2018

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG

Học kỳ 1 niên học 2017-2018