Dr. Toan Pham
Board Chair
Trưởng ban cố vấn
Ms. Joann Rodriguez
Board Vice-Chair
Phó ban cố vấn
Ngoc-Bich Tran, Esq
Board Member
Thành viên ban cố vấn
Dr. Huy Nguyen-Khoa
Board Member
Thành viên ban cố vấn