IMG_9482
IMG_0636-1
IMG_0654P
IMG_9424
IMG_0050
IMG_9383
DSC_7606_4977
IMG_4256
IMG_0653
YOU ARE VISITOR #:
QUÍ VỊ LÀ NGƯỜI VÀO TRANG WEB CHÚNG TÔI LẦN THỨ:
NEXT ACTIVITIES
HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI
2018/July
Fund Raising
NOTICE - YẾT THỊ

 

7/12/2018: Board of Directors voted to change SEF programs.

Ban Cố vấn giám đốc đã biểu quyết cho phép thay đổi chương trình trợ giúp của hội vào ngày 12 tháng 7 năm 2018.

 

Tiệc gây quỹ năm 2018 tạm thời trì hoãn

 

SEF changes support program

Hội KH thay đổi chương trình trợ giúp.

2017 Financial Report 

WELCOMING YOU HOME
CHÀO ĐÓN QUÍ VỊ
BOARD OF DIRECTORS
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

SEF's Board of Directors currently consists of Dr. Toan Pham, Ms. Joann Rodriguez, Dr. Huy Nguyen-Khoa, and Ms. Ngoc-Bich Tran. The Board of Directors will oversee the management of operations and finance of this foundation, making sure this charity work would be more effective and systematic.

Ban cố vấn của hội có Tiến sĩ Phạm Toàn, Thạc sĩ Joann Rodriguez, Luật sư Trần Ngọc Bích, và Bác sĩ Nguyễn Khoa Huy, sẽ bổ sung và giám sát tất cả những hoạt động và tài chánh của hội để bảo đảm cho công tác thiện nguyện này được hữu hiệu.

EXECUTIVE STAFF
BAN ĐIỀU HÀNH

Executive staff consists of Dr. Phat Huy Pham, Former Educator Dieu Khanh Tran, Ms. Kim Phuong Nguyen, Ms. Annette Garza, Mr. Richard Tran, and Ms. Jacqueline Nguyen. The executive staff members are planning all activities, examing applications, fund raising, and all other business operations.

 

Ban điều hành gồm có Tiến sĩ Phạm Huy Phát, cựu giáo viên Trần Diệu Khanh, cô Nguyễn Kim Phượng, cô Annette Garza, ông Richard Trần, và cô Jacqueline Nguyễn. Ban điều hành lập kế hoạch, chương trình cho mọi hoạt động, xét duyệt đơn xin, tổ chức lễ học bổng, huy động tài chính, và các công tác khác của hội.

VOLUNTEERS
TÌNH NGUYỆN VIÊN

SEF's volunteers support the foundation in various activities. Volunteers are working in Texas, Louisiana, New York, Maryland, and Vietnam.

Tình nguyện viên của hội khuyến học giúp hội trong nhiều hoạt động. Tình nguyện viên của hội làm việc tại các tiểu bang Texas, Louisiana, New York, Maryland, và Việt Nam.

THANK YOU FOR ENABLING US TO CARRY OUT OUR MISSION AND VISION
CÁM ƠN ĐÃ GIÚP CHÚNG TÔI THỰC HIỆN ĐƯỢC MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI KHUYẾN HỌC